Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan değerli müşterilerimiz, üyelerimiz ve dTek Ebattlarımız; 2E 1K FİLM YAPIM LTD.ŞTİ. olarak ŞTİ. (Petit Coral), 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") kapsamında kişisel bilgilerinizin korunmasına büyük önem vermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilincinde olarak sizleri KVK Kanunu'nda düzenlenen haklarınız konusunda bilgilendirmek isteriz.

1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU NEDİR?

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") 24 Mart 2016 tarihinde TBMM tarafından kabul edilmiş ve 07 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 2E 1K FİLM YAPIM LTD. ŞTİ. ( Petit Coral ) ve www.petitcoral.com, sitemizde yer alan üye-müşteri bilgilerinin gizliliği, korunması, işlenmesi-kullanımı, ticari elektronik iletişimler ve diğer konularda aşağıda belirtilen Gizlilik ve Güvenlik şartları geçerlidir.

Faaliyetimiz sırasında sizden aldığımız kişisel bilgileriniz açısından Veri Sorumlusu olarak anılmaktadır. Veri Uzmanı olarak kişisel bilgileriniz, kanunların izin verdiği hallerde yurt dışında ve/veya 3. kişilere aktarılabilir, saklanabilir, güncellenebilir, sınıflandırılabilir, açıklanabilir ve/veya aktarılabilir ve KVKK'da belirtilen diğer şekillerde işlenebilir.

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEPLERİ NELERDİR?

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri, elektronik veya kâğıt ortamda işlenmesine dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi; mevzuat ve ilgili otoritelerin öngördüğü bilgi saklama, raporlama, açıklama yükümlülüklerine uymak; talep edilen ürün ve hizmetleri sağlayabilmek; ve sözleşmeniz kapsamında ihtiyaç duyacağınız ürün veya hizmetleri yerine getirmek. Şirket olarak 2E 1K FİLM YAPIM LTD. ŞTİ. ( Petit Coral ) ve www.petitcoral.com, müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek adına sizden bazı kişisel bilgilerinizi (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-pTek Ebatta vb.) talep edecektir.

Kişisel verilerin işlenme amacı aşağıdaki gibidir;

 • İnternet sitesi/mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapan kişinin kimlik bilgilerinin teyit edilmesi,
 • Adres ve iletişim için gerekli diğer bilgileri kaydetmek,
 • Mesafeli Satış Sözleşmeleri ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri kapsamında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeleri hakkında müşterilerimizle iletişime geçmek ve gerekli bilgilendirmeyi yapabilmek,
 • Elektronik (internet/mobil vb.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri kapsamında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri yerine getirmek,
 • Talep edilmesi halinde ve mevzuata uygun olarak kamu görevlilerine kamu güvenliği konularında bilgi verebilmek,
 • Müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimi sunmak, "müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak" müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi vermek ve kampanyaları iletmek,
 • Müşteri memnuniyetini artırmak, web sitelerinden ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek, müşteri ortamı analizi yapabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinden yararlanmak, anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ve/veya fiziki ortamlarda anketler yapabilmek kuruluşlar,
 • Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız aracılığıyla müşterilerimize öneriler sunabilmek, hizmetlerimiz hakkında müşterilerimizi bilgilendirmek,
 • Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek.

Bu kişisel veriler Şirketimizin kontrolü altındadır. 2E 1K FİLM YAPIM LTD. ŞTİ. ( Petit Coral ) ve www.petitcoral.com.

Yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, veri sorumlusu olarak bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonun kurulması, teknik önlemlerin alınması ve uyarlanması sorumluluğunu üstlenmiştir. Bunu yapma yükümlülüğümüzün bilincinde olarak, veri gizliliğini ele alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun olarak periyodik olarak sızma testleri gerçekleştireceğiz ve veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizden emin olacağız.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZ PAYLAŞILIYOR MU?

Müşterilerimize ait kişisel verilerin 3. kişilerle paylaşılması müşterilerimizin rızası dahilinde olup, kural olarak müşterilerimizin onayı olmadan kişisel veriler 3. kişilere aktarılmamaktadır.

Ancak hukuki yükümlülüklerimiz gereği ve bunlarla sınırlı olarak kişisel veriler mahkemeler ve diğer kamu kurumlarıyla paylaşılmaktadır. Ayrıca kişisel veriler, taahhüt ettiğimiz hizmetlerin sağlanması ve sunulan hizmetlerin kalite kontrolünün gerçekleştirilmesi amacıyla anlaşmalı üçüncü kişilere aktarılmaktadır. Verilerin üçüncü kişilere aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için teknik ve hukuki tedbirler alınır.

Kişisel verileriniz Petit Coral'ın hissedarları, doğrudan/dolaylı yurt içi/yurtdışı iştiraklerimiz, faaliyetlerimizi yürütmek üzere iş birliği yaptığımız program ortağı kurum ve kuruluşlar, saklanması hizmetini aldığımız yerli/yabancı kişi ve kurumlarla paylaşılabilecektir. müşterilerimize ticari elektronik ileti göndermek üzere anlaşmalı olduğumuz yurt içi/yurt dışı kuruluşlar, Bankalararası Kart Merkezi ve anlaşmalı olduğumuz bankalar, yurt içi ve yurt dışı çeşitli acenteler, reklam şirketleri ve reklam şirketleri ile bulut ortamında veriler Sizlere daha iyi hizmet verebilmek ve müşteri memnuniyetini sağlamak amacıyla çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında anket şirketleri ile diğer yerli/yabancı üçüncü kişiler ve ilgili iş ortaklarımız ile

4. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU'NDAN DOĞAN HAKLARINIZ NELERDİR?

KVKK uyarınca kişisel verilerinize ilişkin aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz:

a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,

b) İşlenmişse bilgi talep etme,

c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e) Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

f) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/bertaraf edilmesini isteme,

g) Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıdaki (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i) KVKK'ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ SAKLAMA SÜREMİZ NE KADARDIR?

Kişisel veriler, 6698 Sayılı Kanun ve ilgili diğer hükümlere uygun olarak işlenmiş olsa da, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde şirketimiz tarafından veya talebiniz üzerine silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir. Ancak 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; Onayın geri alındığına ilişkin kayıtlar bu tarihten itibaren bir yıl süreyle, ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer kayıtlar ise gerektiğinde ilgili Bakanlığa sunulmak üzere 3 yıl süreyle saklanacaktır. Süre dolduktan sonra kişisel verileriniz şirketimiz tarafından veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

E-pTek Ebatta adresi aracılığıyla istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. info@petitcoral.com Kişisel verilerinizle ilgili tüm soru ve görüşleriniz için.

SATICI ALICI